

BLACK GOLD® VERMICULITE

Product Description

Primary Ingredients

 •  Canadian Sphagnum Peat Moss
 •  Composted or Aged Bark
 •  Bark and/or Other Forest Products
 •  Bark
 •  Compost
 •  Sun-Coir
 •  Earthworm Castings
 •  RESiLIENCE®
 •  Coconut Coir
 •  Dolomite Lime

Supplementary Ingredients

 •  Horticultural Grade Perlite, Pumice, or Cinders
 •  Perlite
 •  Vermiculite
 •  Dolomite Lime
 •  Wetting Agent
 •  Organic Wetting Agent
 •  Proprietary Blend of Endomycorrhizae
 •  Starter Charge

Usage

 •  Annuals and Perennials
 •  Bedding Plants
 •  Hanging Baskets and Windowboxes
 •  Houseplants
 •  Indoor Containers
 •  Outdoor Containers
 •  Potting Mix Component
 •  Seeds or Cuttings
 •  Vegetables and Herbs
 •  Garden Soil Amendment
 •  Mulch
 •  Raised Beds
 •  Trees and Shrubs
 •  Turf and Landscape

Characteristics

 • Drainage
 • Particle Size
 • Water Retention

Available In